Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 24 marca 1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 297)
Wykaz standardów technicznych - poz. 13

 

 

 

 

INSTRUKCJA TECHNICZNA G-7

 

GEODEZYJNA EWIDENCJA SIECI UZBROJENIA TERENU

(GESUT)

 

 

WYDANIE PIERWSZE


Niniejsze wydanie instrukcji opracował zespół w składzie

Zdzisław Adamczewski
Andrzej Bąk
Mariola Gilska
Edward Mecha
Ryszard Staniszewski
Zygmunt Szumski
Wojciech Wilkowski

Sekretarz zespołu:
Stanisława Mogiłło-Suchowera

Opracowanie redakcyjne KORDAB POLSKA Sp. z o.o.


Spis treści

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

str.

 

Przedmiot instrukcji

7

 

Podstawa prawna

7

 

Definicja GESUT

7

 

Cel GESUT

7

 

Współdziałanie

7

 

Oprogramowanie do prowadzenia GESUT

8

 

Wymagania wobec oprogramowania do prowadzenia GESUT

8

     

Część II

ZAKRES TREŚCI GESUT

 
 

Obiekty G7

8

 

Dane GESUT

8

 

Informacje przestrzenne

8

 

Informacje opisowe

9

 

Opisowe informacje podmiotowe

9

 

Opisowe informacje przedmiotowe

9

     

Część III

ZAKŁADANIE GESUT

 
 

Źródła danych

9

 

Precyzja danych

10

 

Analiza przydatności danych

10

 

Uzupełnianie danych

10

 

Mapa GESUT

10

 

Operat GESUT

11

 

Baza danych GESUT

11

 

Uzgodnienia

11

     

Część IV

PROWADZENIE GESUT

 
 

Prowadzenie GESUT

12

 

Dyżurny Operat GESUT

12

 

Dyżurny Operat Zmian

12

     

Część V

UDOSTĘPNIANE INFORMACJI GESUT

 
 

Odpłatność

12

 

Forma, zakres i cechy dokumentu

12

 

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI

 
     

Załącznik 1

Rodzaje i typy sieci oraz kody obiektów G7

 

Załącznik 2

Geometria obiektów G7

 

Załącznik 3

Relacje między obiektami, atrybuty obiektów

 

Załącznik 4

Katalog obiektów G7

 

Załącznik 5

Materiały źródłowe i zmiany w trakcie zakładania GESUT

 

Załącznik 6

Wykorzystanie obiektów mapy zasadniczej

 

Załącznik 7

Operaty dyżurne, poświadczenie

 

&  é 

Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Przedmiot instrukcji

Przedmiotem niniejszej instrukcji jest zakładanie, prowadzenie i udostępnianie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu, dalej oznaczanej GESUT.

§ 2

Podstawa prawna

Podstawę prawną zakładania, prowadzenia i udostępniania GESUT stanowią:

 1. Ustawa z dn.17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz.U. 30/89 poz. 163, ze zmianami: Dz.U. 43/89 poz. 241, Dz.U. 34/90 poz. 198, Dz.U. 103/91 poz. 446, Dz.U. 106/96 poz. 496, Dz.U. 156/96 poz. 775 - zwana dalej Ustawą,
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 26 sierpnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień i współdziałania w tym zakresie, Dz.U. 83/91 poz.376 - zwane dalej Rozporządzeniem.

§ 3

Definicja GESUT.

GESUT jest uporządkowanym zbiorem informacji przestrzennych i opisowych o uzbrojeniu terenu i podmiotach nim zarządzających. Zgodnie z Ustawą przez uzbrojenie terenu, rozumie się wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.

 1. Dla potrzeb GESUT uzbrojenie terenu dzieli się na Sieci Uzbrojenia Terenu, dalej oznaczane SUT, oraz Budowle Podziemne.
 2. SUT obejmują przewody:
 1. istniejące,
 2. projektowane, uzgodnione protokołem Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, oznaczanym dalej ZUDP.
 1. Wśród budowli podziemnych wyróżnia się:
 1. istniejące,
 2. projektowane, uzgodnione protokołem ZUDP.
 1. Wymieniane w Rozporządzeniu (§ 13) osoby i jednostki zarządzające sieciami lub prowadzące poszczególne branżowe ewidencje sieci uzbrojenia terenu (BESUT) dalej w Instrukcji nazywane są administratorami sieci.

§ 4

Cel GESUT.

GESUT zakłada się i prowadzi w celu dostarczenia informacji:

 1. dla celów inwestycyjnych, projektowych i realizacyjnych, w szczególności dla zapobieżenia kolizjom istniejących i projektowanych SUT w ramach prac ZUDP,
 2. dla uzupełnienia treści mapy zasadniczej,
 3. dla założenia ewidencji branżowych przez podmioty zarządzające sieciami.

§ 5

Współdziałanie

Zgodnie z Rozporządzeniem, zakładanie i prowadzenie GESUT wymaga współdziałania z administratorami sieci. Zakres tego współdziałania Rozporządzenie określa wyliczając obowiązki jednostki prowadzącej GESUT i obowiązki administratora sieci. W celu zapewnienia skuteczności działania, racjonalnego wykorzystania informacji i zmniejszenia kosztów zakładania GESUT zaleca się zawieranie dwustronnych umów (porozumień) o współdziałaniu, rozszerzających treści zawarte w Rozporządzeniu.

§ 6

Oprogramowanie do prowadzenia GESUT

GESUT zakłada się i prowadzi z zastosowaniem komputerowych systemów informatycznych posługującym się oprogramowaniem spełniających wymogi:

§ 7

Wymagania wobec oprogramowania prowadzącego GESUT

Ogólne wymagania w stosunku do systemów informatycznych wykorzystywanych do zakładania i prowadzenia Systemu Informacji o Terenie i jego elementów określą odrębne przepisy.

Oprogramowanie i sprzęt służące do prowadzenia GESUT powinno być zdolne do wyprowadzenia:

 1. następujących materiałów kartograficznych:
 1. całości lub dowolnego wycinka mapy sieci wybranego rodzaju i typu,
 2. całości lub dowolnego wycinka mapy wybranych lub wszystkich sieci,

wraz z tłem w postaci dowolnie wybranych obiektów numerycznej mapy zasadniczej.

 1. zestawień tabelarycznych zawierających:
 1. odległości i / lub miary bieżące wzdłuż przewodu lub odcinka przewodu,
 2. długości odcinków i przewodów oraz dowolne zestawy informacji zawartych w bazie danych, dotyczących odcinków i przewodów,
 3. wykazy armatury związanej z przewodem lub odcinkiem przewodu, wraz z wybranymi informacjami dotyczącymi tych obiektów, zawartymi w bazie danych,
 4. wykazy współrzędnych punktów załamań osi przewodu i położenia armatury,
 5. wykazy miar ortogonalnych lub biegunowych od par punktów o dowolnych współrzędnych do punktów załamań osi przewodu i punktów położenia armatury,
 6. wykazy wszystkich przewodów określonego rodzaju (lub rodzaju i typu) wraz z ich długościami i innymi wybranymi informacjami, opatrzone sumą długości.

&  é 

 

Część II

ZAKRES TREŚCI GESUT

§ 8

Obiekty G7

Przedmiotem GESUT są obiekty zdefiniowane w niniejszej instrukcji. Obiekty te, w celu odróżnienia od obiektów innych Instrukcji (np. Instrukcji K-1), dalej oznaczane będą jako obiekty G7. Obiekty G7 dzieli się na

Kod obiektu tworzą trzy wielkie litery. Systematykę kodów obiektów SUT opisuje Załącznik nr 1, same obiekty Załącznik nr 4.

§ 9

Dane GESUT obejmują:

Wśród informacji opisowych rozróżnia się:

§ 10

Informacje przestrzenne stanowią współrzędne płaskie w układzie współrzędnych przyjętym dla mapy zasadniczej.

GESUT uzupełnia dane mapy zasadniczej, która jest mapą dwuwymiarową, z tego względu współrzędna wysokościowa w GESUT jest traktowana, tak jak w mapie zasadniczej, jako informacja opisowa.

§ 11

Informacje opisowe zawarte są w bazie danych systemu prowadzącego GESUT i każda z nich może być elementem klucza wyszukiwania obiektów.

§ 12

Opisowe informacje podmiotowe odnoszą się do właścicieli i administratorów sieci. Są to: nazwa lub imię i nazwisko, dane adresowe i telekomunikacyjne podmiotu.

§ 13

Opisowe informacje przedmiotowe odnoszą się do obiektów SUT i obiektu Budowla Podziemna. W skład danych przedmiotowych wchodzą:

 1. kod obiektu zawierający rodzaj sieci, typ sieci i kategorię obiektu,
 2. identyfikator (kolejny lub strukturalny) uzgodniony z administratorem sieci,
 3. nazwa branżowa,
 4. właściciel,
 5. administrator,
 6. jednostka ewidencji gruntów,
 7. nr obrębu ewidencji gruntów,
 8. nr działki ewidencyjnej,
 9. ulica,
 10. nr adresowy (dotyczy przyłączy i niektórych obiektów punktowych),
 11. funkcja (dotyczy przewodów),
 12. współrzędne wysokościowe,
 13. status przewodu,
 14. rodzaj źródła danych o położeniu,
 15. materiał,
 16. liczba przewodów,
 17. zewnętrzny wymiar poziomy (dotyczy przewodów),
 18. zewnętrzny wymiar pionowy przewodu (dotyczy przewodów, których wymiar pionowy może różnić się od poziomego),
 19. historię obiektu, a w niej daty wprowadzonych zmian, identyfikator osoby wprowadzającej zmianę i opis zmiany.

Podkreślone wyżej dane są uwidoczniane na mapie zasadniczej, tj. stanowią widoczne atrybuty opisowe obiektów przedstawianych na mapie.

&  é 

 

Część III

ZAKŁADANIE GESUT

§ 14

Źródła danych dla zakładania GESUT stanowią:

 1. mapa zasadnicza,
 2. archiwalne materiały geodezyjnej inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu istniejące w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,
 3. ewidencja gruntów i budynków,
 4. informacje ZUDP,
 5. materiały branżowe, w tym:
 1. ewidencje branżowe,
 2. inwentaryzacje powykonawcze, dokumentacje techniczne elementów sieci,
 3. mapy tematyczne,
 4. schematy sieci.

§ 15

Precyzja danych.

Generalną zasadą jest selekcja i wykorzystanie danych w kolejności stopnia zaufania do ich precyzji:

 1. analityczne,
 2. graficzne,
 3. branżowe.

Przez dane analityczne rozumieć należy takie dane pochodzące z pomiarów spełniających wymagania instrukcji technicznych, na podstawie których można obliczyć współrzędne.

nadające się do matematycznego przetwarzania.

Wymaga się, aby precyzja zapisu tych danych spełniała wymagania:

Jako dane graficzne przyjmuje się dane z digitalizacji lub wektoryzacji mapy zasadniczej.

Wykorzystanie danych o mniejszej precyzji dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy brak danych wyższej precyzji.

§ 16

Analiza przydatności danych.

 1. Źródła danych w trakcie zakładania GESUT podlegają analizie przydatności.

Przez analizę przydatności źródła danych rozumie się następujące badania:

 1. zgodność treści materiału z zakresem GESUT,
 2. ustalenie warunków pomiaru (przed czy po zasypaniu przewodu),
 3. porównanie zgodności dokumentów pomiarowych z obowiązującymi instrukcjami technicznymi,
 4. porównanie zgodności dokładności zapisu danych z warunkami § 15,
 5. porównanie wzajemnej zgodności badanych dokumentów.

Na podstawie analizy dokonuje się kwalifikacji przydatności każdego ze źródeł danych do jednej z czterech kategorii wymienionych w Załączniku nr 5.

 1. Analizę przydatności kończą Raporty z Analizy Przydatności Istniejących Materiałów, wykonywane osobno dla materiałów znajdujących się w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym i osobno dla każdego innego źródła danych, w tym dla administratorów poszczególnych sieci oraz ZUDP. Wzór raportu zawiera Załącznik nr 5. Raporty są uzupełniane mapami zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci, z wyróżnieniem kategorii, oraz zaznaczeniem tych odcinków, dla których brak danych analitycznych.

§ 17

Uzupełnianie danych.

Podczas prac nad założeniem GESUT jest bardzo prawdopodobne ujawnienie braku danych lub luk w istniejących materiałach. Konieczne jest uzupełnienie takich miejsc informacjami z ewidencji branżowych i /lub pomiarem. Ogólnie potrzeby wykonania pomiaru wskazano w Tablicy Sposobu Wykorzystania Materiałów Źródłowych - w Załączniku nr 5.

§ 18

Mapa GESUT

Mapą GESUT jest nakładka U mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 uzupełniona zgodnie z niniejszą instrukcją obiektami G7.

 1. Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje mapa zasadnicza w formie klasycznej lub numerycznej, zawierająca informacje o uzbrojeniu terenu (nakładkę U ), musi ona być wykorzystana do tworzenia GESUT jako materiał o kategorii przydatności 1 lub 2 (patrz Załącznik nr 5).
 2. Ponieważ mapa zasadnicza informuje o przewodach i armaturze w sposób mniej szczegółowy niż GESUT, wykorzystanie informacji mapy zasadniczej wiąże się z ich przekształcaniem i uzupełnianiem.
 3. Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje wyłącznie graficzna forma nakładki U , dopuszcza się, w braku innych materiałów, digitalizację i wektoryzację obrazu rastrowego istniejących materiałów kartograficznych w skali 1:500 (wyjątkowo w skali 1:1000), pod warunkiem bardzo starannego dopasowania rastra metodą transformacji Helmerta w kolejnych kwadratach siatki współrzędnych opracowania.
 4. Jeśli na obszarze zakładania GESUT istnieje mapa zasadnicza w formie numerycznej, to po założeniu GESUT obiekty G7 powtórzą (najczęściej w bogatszej formie) obiekty mapy zasadniczej. Powtórzone obiekty mapy zasadniczej należy uniewidocznić i wzbronić ich kreślenia mechanizmami systemu prowadzącego mapę zasadniczą, ale nie usuwać z systemu. Szczegółowe zalecenia wykorzystania obiektów numerycznej mapy zasadniczej przy budowie GESUT zawiera Załącznik nr 6.
 5. W procesie zakładania GESUT informacje zawarte w nakładce U istniejącej mapy zasadniczej muszą zostać uzupełnione i sprawdzone w oparciu o pozostałe materiały źródłowe, w szczególnych przypadkach także w oparciu o archiwa branżowe i /lub pomiar.

§ 19

Operat GESUT

 1. Operat GESUT jest zbiorem zawierającym dokumenty powstałe podczas zakładania GESUT. W szczególności operat powinien zawierać:
  1. warunki techniczne,
  2. sprawozdanie techniczne z opisem prac,
  3. rejestr materiałów źródłowych ze wskazaniem miejsca ich składowania,
  4. raporty z analizy przydatności materiałów,
  5. mapę zasięgu analizowanych materiałów i szkicowego przebiegu sieci,
  6. rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania GESUT,
  7. dokumenty końcowych uzgodnień z jednostką prowadzącą branżową ewidencję sieci,
  8. kopię obwieszczenia o założeniu GESUT zamieszczonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 1. Operat zakłada się w formie oddzielnych tomów dla każdego rodzaju sieci, a w przypadku uzasadnionej potrzeby także dla typu sieci.
 2. Terytorialnym zasięgiem operatu jest jednostka ewidencyjna.
 3. Po założeniu GESUT i obwieszczeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym o tym fakcie, operat przekazuje się do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 20

Baza danych GESUT

Bazą danych GESUT są informacje przestrzenne i opisowe, wzajemnie powiązane przez system informatyczny realizowany w technice komputerowej. Zasięgiem terytorialnym bazy danych GESUT jest jednostka ewidencyjna.

Po zakończeniu zakładania GESUT należy:

Po zakończeniu zakładania GESUT części bazy danych dotyczące poszczególnych sieci mogą zostać przekazane jednostkom prowadzącym branżową ewidencję sieci współdziałającym w założeniu GESUT, na zasadach określonych w dwustronnych umowach (§ 5).

§ 21

Uzgodnienia

Mapa i części bazy danych GESUT dotyczące poszczególnych sieci są przedstawiane jednostkom prowadzącym branżową ewidencję sieci dla stwierdzenia ich zgodności z posiadanymi przez administratorów informacjami. Stwierdzenie zgodności przedstawionych materiałów w formie oświadczeń załączane są do operatu GESUT.

&  é 

 

Część IV

PROWADZENIE GESUT

§ 22

Prowadzenie GESUT.

 1. GESUT prowadzi się oddzielnie dla jednostki ewidencyjnej, jednak dopuszcza się także prowadzenie GESUT dla obszarów większych, obejmujących kilka jednostek ewidencyjnych.
 2. Przez prowadzenie GESUT rozumie się jego bieżące administrowanie, ciągłą aktualizację i udostępnianie informacji.
 3. Dokumenty powstające w trakcie prowadzenia GESUT prowadzi się w Dyżurnym Operacie GESUT oraz Dyżurnych Operatach Zmian oddzielnych dla każdego rodzaju SUT.

§ 23

Dyżurny Operat GESUT jest teczką dokumentów systemowych prowadzoną przez prowadzącego GESUT i zawiera:

 1. listę uprawnionych z określeniem poziomu dostępu (ciągła, bez skreśleń, zmiana uprawnień polega na unieważnieniu uprawnień i ponownym wpisie w pierwszym wolnym wierszu) - patrz Załącznik nr 7.
 2. zamknięte koperty zawierające hasła dostępu,
 3. notatki z bieżących zmian sieci komputerowej (jeśli taka została założona),
 4. protokoły sporządzenia kopii archiwalnych - patrz Załącznik nr 7.

Dyżurny Operat Gesut zeszywa się w kolejny tom po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 24

Dyżurny Operat Zmian jest teczką dokumentów prowadzoną przez uprawnionych operatorów i zawiera okresowo wyprowadzany z systemu dziennik zmian (patrz Załącznik nr 7) oraz wymienione w dzienniku dokumenty zmian powstających w wyniku m.in.

 1. budowy nowych lub przebudowy istniejących obiektów GESUT,
 2. wyłączenia z eksploatacji, likwidacji, zmian w przebiegu lub w innych danych stanowiących informacje GESUT, w tym zmian w danych administratora sieci lub obiektu,
 3. informacji od ZUDP o uzgodnieniu i lokalizacji projektu lub utracie ważności uzgodnienia,
 4. konieczności sprostowania błędnych danych,
 5. zwiększenia precyzji określenia geometrii elementów lub uzupełnienia ich informacji opisowych,
 6. innych udokumentowanych czynności powodujących zmianę lub unieważnienie danych.

Dyżurny Operat Zmian zeszywa się w kolejny tom po zakończeniu roku kalendarzowego.

&  é 

 

Część V

UDOSTĘPNIANE INFORMACJI GESUT

§ 25

Odpłatność

Zgodnie z Rozporządzeniem, informacje zawarte w GESUT udostępnia się odpłatnie osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym. Opłaty są regulowane odrębnymi przepisami.

§ 26

Forma, zakres i cechy dokumentu

Informacje udostępniane są w formie i zakresie określonym w zamówieniu, ale w granicach zawartości bazy danych i z zachowaniem przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej. Materiałom wydanym z GESUT nadaje się cechy dokumentu przez ich poświadczenie (Załącznik nr 7)

ç  é  è